ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
วัฒนธรรมไทย

เอกลักษณ์ไทย คือ สิ่งที่บ่งบอกความเป็นชาติไทยได้อย่างชัดเจน ได้แก่ความเป็นไทย ไทยน่ารุ้

มารยาทไทย คนไทยควรรู้

สวยงามตามประเพณีไทยarticle

เมื่องไทย สวยงาม

พระพุทธศาสนาไทยarticle

อริยธรรมของไทย

วัฒนธรรม นอร์เวย์article

น่ารู้น่าดู น่าอยู่ น่าศึกษา

1 [Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
วัดพระพุทธภาสสามัคคีประชาวราราม (Buddhist-samfunnet i Rogaland) Daleveien 13, 4328 SANDNES Norway โทรวัด +47 905 99 907 วัด +47 967 39 938 E-mail : buddhismth@hotmail.com buddhismth@hotmail.com