ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
หัวข้อธรรม

 

หัวข้อธรรม

   
     
(๒) โยนิโสมนสิการ (๓) อัปปมาทะ

   
     
(๕) กาม ๒ (๖) กามคุณ ๕
(๗) ฌาน ๒ (๘) ฌาน ๒ ประเภท (๙) ฌาน ๔ = รูปฌาน ๔
(๑๐) ฌาน ๘ (๑๑) ทาน ๒๑ (๑๒) ทาน ๒๒
(๑๓) ทิฏฐิ ๒ (๑๔) ทิฏฐิ ๓ (๑๕) ที่สุด หรือ อันตะ ๒
(๑๖) ทุกข์ ๒ (๑๗) เทศนา ๒๑ (๑๘) เทศนา ๒๒
(๑๙) ธรรม ๒๑ (๒๐) ธรรม ๒๒ (๒๑) ธรรม ๒๓
(๒๒) ธรรม ๒๔ (๒๓) ธรรมคุ้มครองโลก ๒ (๒๔) ธรรมทำให้งาม ๒
(๒๕) ธรรมมีอุปการะมาก ๒ (๒๖) ธุระ ๒ (๒๗) นิพพาน ๒
(๒๘) บัญญัติ ๒ และ ๖ (๒๙) บุคคลหาได้ยาก ๒ (๓๐) บูชา ๒
(๓๑) ปฏิสันถาร ๒ (๓๒) ปธาน ๒ (๓๓) ปริเยสนา ๒
(๓๔) ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ๒ (๓๕) ปาพจน์ ๒ (๓๖) ภาวนา ๒
(๓๗) ภาวนา ๔ (๓๘) รูป ๒ (๓๙) มหาภูต ๔
(๔๐) อุปาทายรูป ๒๔ (๔๑) รูป ๒ (๔๒) ฤทธิ์ ๒
(๔๓) วิมุตติ ๒ (๔๔) เวปุลละ ๒ (๔๕) สมาธิ ๒
(๔๖) สมาธิ ๓ (๔๗) สมาธิ ๓ (๔๘) สังขาร ๒
(๔๙) สังคหะ ๒ (๕๐) สัจจะ ๒ (๕๑) สาสน์ หรือ ศาสนา ๒
(๕๒) สุข ๒ (๕๓) สุข ๒ (๕๔) สุทธิ ๒
(๕๕) อริยบุคคล ๒ (๕๖) อริยบุคคล ๔ (๕๗) อริยบุคคล ๘
(๕๘) โสดาบัน ๓ (๕๙) สกทาคามี ๓,๕ (๖๐) อนาคามี ๕
(๖๑) อรหันต์ ๒ (๖๒) อรหันต์ ๔, ๕, ๖๐ (๖๓) อริยบุคคล ๗
(๖๔) อุปัญญาตธรรม ๒    

   
     
(๖๖) กุศลมูล ๓ (๖๗) อกุศลมูล ๓
(๖๘) กุศลวิตก ๓ (๖๙) อกุศลวิตก ๓ (๗๐) โกศล ๓
(๗๑) ญาณ ๓ (๗๒) ญาณ ๓ (๗๓) ตัณหา ๓
(๗๔) ไตรปิฎก (๗๕) ไตรลักษณ์ (๗๖) ทวาร ๓
(๗๗) ทวาร ๖ (๗๘) ทุกขตา ๓ (๗๙) ทุจริต ๓
(๘๐) สุจริต ๓ (๘๑) เทพ ๓ (๘๒) เทวทูต ๓
(๘๓) เทวทูต ๕ (๘๔) ธรรม ๓ (๘๕) ธรรมนิยาม ๓
(๘๖) นิมิต ๓ (๘๗) บุญกิริยาวัตถุ ๓ (๘๘) บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
(๘๙) บุตร ๓ (๙๐) ปปัญจะ, ปปัญจธรรม ๓ (๙๐) ปริญญา ๓
(๙๑) ปหาน ๓ (๙๒) ปัญญา ๓ (๙๓) ปาฏิหาริย์ ๓
(๙๔) ปาปณิกธรรม ๓ (๙๕) พุทธจริยา ๓ (๙๖) พุทธโอวาท ๓
(๙๗) ภพ ๓ (๙๘) ภาวนา ๓ (๙๙) รัตนตรัย
(๑๐๐) ลัทธินอกพระพุทธศาสนา ๓ (๑๐๑) โลก ๓ (๑๐๒) โลก ๓
(๑๐๓) โลก ๓ (๑๐๔) วัฏฏะ ๓ หรือ ไตรวัฏฏ์ (๑๐๕) วิชชา ๓
(๑๐๖) วิโมกข์ ๓ (๑๐๗) วิรัติ ๓ (๑๐๘) วิเวก ๓
(๑๐๙) เวทนา ๒ (๑๑๐) เวทนา ๓ (๑๑๑) เวทนา ๕
(๑๑๒) เวทนา ๖ (๑๑๓) สมบัติ ๓ (๑๑๔) ทานสมบัติ ๓
(๑๑๕) ไตรสรณะ (๑๑๖) สังขตลักษณะ ๓ (๑๑๗) อสังขตลักษณะ ๓
(๑๑๘) สังขาร ๓ (๑๑๙) สังขาร ๓ (๑๒๐) สัทธรรม ๓
(๑๒๑) สันโดษ ๓ และ ๑๒ (๑๒๒) สัปปุริสบัญญัติ ๓ (๑๒๓) ไตรสิกขา
(๑๒๔) อธิปไตย ๔ (๑๒๕) อนุตตริยะ ๓ (๑๒๖) อนุตตริยะ ๖
(๑๒๗) อปัณณกปฏิปทา ๓ (๑๒๘) อภิสังขาร ๓ (๑๒๙) อัคคิ ๓
(๑๓๐) อัคคิปาริจริยา (๑๓๑) อัตถะ หรือ อรรถ ๓ (๑๓๒) อัตถะ หรือ อรรถ ๓
(๑๓๓) อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ (๑๓๔) อาสวะ ๓ (๑๓๕) อาสวะ ๔
     

   
     
(๑๓๗) กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ (๑๓๘) ฆราวาสธรรม ๔
(๑๓๙) จักร ๔ (๑๔๑) เจดีย์ ๔ (๑๔๒) ทักขิณาวิสุทธิ ๔
(๑๔๓)  ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ (๑๔๔) ธรรมสมาทาน ๔ (๑๔๕)  ธาตุ ๔
(๑๔๖)  ธาตุกัมมัฏฐาน ๔ (๑๔๗) ธาตุ ๖ (๑๔๘) ธาตุกัมมัฏฐาน ๖
(๑๔๙) นิมิต ๔ (๑๕๐) บริษัท ๔ (๑๕๑) บริษัท ๔
(๑๕๒) บุคคล ๔ (๑๕๓) ปฏิปทา ๔ (๑๕๔) ปฏิสัมภิทา ๔
(๑๕๕) ปธาน ๔ (๑๕๖) ปรมัตถธรรม ๔ (๑๕๗) ปมาณิก ๔
(๑๕๘) ปัจจัย ๔ (๑๕๙) ปาริสุทธิศีล ๔ (๑๖๐) พรหมวิหาร ๔
(๑๖๑) ภูมิ ๔ (๑๖๒) โภควิภาค ๔ (๑๖๓) มรรค ๔
(๑๖๔) ผล ๔ (๑๖๕) มหาปเทส ๔ (๑๖๖) มหาปเทส ๔
(๑๖๗) มิตรเทียม ๔ (๑๖๘) มิตรแท้ ๔ (๑๖๙) โยคะ ๔
(๑๗๐) โยนิ ๔ (๑๗๑) เทศนาวิธี ๔ (๑๗๒) วรรณะ ๔
(๑๗๓) วิบัติ ๔ (๑๗๔) วิบัติ ๔ (๑๗๕) สมบัติ ๔
(๑๗๖) วุฑฒิธรรม ๔ (๑๗๗) เวสารัชชญาณ ๔ (๑๗๘) ศรัทธา ๔
(๑๗๙) สติปัฏฐาน ๔ (๑๘๐) สมชีวิธรรม ๔ (๑๘๑) สมาธิภาวนา ๔
(๑๘๒) สังขาร ๔ (๑๘๓) สังคหวัตถุ ๔ (๑๘๔) ราชสังคหวัตถุ ๔
(๑๘๕) สังเวชนียสถาน ๔ (๑๘๖) สัมปชัญญะ ๔ (๑๘๗) สัมปทาคุณ ๔
(๑๘๘) สัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ (๑๘๙) สุขของคฤหัสถ์ ๔ (๑๙๐) อคติ ๔
(๑๙๑) อธิษฐานธรรม ๔ (๑๙๒) อบาย ๔ (๑๙๓) อบายมุข ๔
(๑๙๔) อบายมุข ๖ (๑๙๕) อปัสเสนธรรม ๔ (๑๙๖)  อริยวงศ์ ๔
(๑๙๗)  อริยสัจ ๔ (๑๙๘) กิจในอริยสัจ ๔ (๑๙๙) อรูป หรือ อารุปป์ ๔
(๒๐๐) อวิชชา ๔ (๒๐๑) อวิชชา ๘ (๒๐๒) อันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ ๔
(๒๐๓) อาจารย์ ๔ (๒๐๔) อาหาร ๔ (๒๐๕) อิทธิบาท ๔
(๒๐๖) อุปาทาน ๔ (๒๐๗) โอฆะ ๔

   
     
(๒๐๙) จักขุ ๕ (๒๑๐) ธรรมขันธ์ ๕
(๒๑๑)  ธรรมเทสกธรรม ๕ (๒๑๒) ธรรมสวนานิสงส์ ๕ (๒๑๓) นวกภิกขุธรรม ๕
(๒๑๔) นิยาม ๕ (๒๑๕) นิโรธ ๕ (๒๑๖) นิวรณ์ ๕
(๒๑๗) เบญจธรรม (๒๑๘) ปีติ ๕ (๒๑๙) พร ๕
(๒๒๐) พละ ๕ (๒๒๑) พละ ๔ (๒๒๒) พละ ๕ ของพระมหากษัตริย์
(๒๒๓) พหูสูตมีองค์ ๕ (๒๒๔) โภคอาทิยะ ๕ (๒๒๕) มัจฉริยะ ๕
(๒๒๖) มาร ๕ (๒๒๗) วณิชชา ๕ (๒๒๘) วิมุตติ ๕
(๒๒๙) เวสารัชชกรณธรรม ๕ (๒๓๐) ศีล ๕ หรือ เบญจศีล (๒๓๑) สังวร ๕
(๒๓๒) สุทธาวาส ๕ (๒๓๓) อนันตริยกรรม ๕ (๒๓๔) อนุปุพพิกถา ๕
(๒๓๕) อภิณหปัจจเวกขณ์ ๕ (๒๓๖) ปัพพชิตอภิณหปัจจเวกขณ์ ๑๐ (๒๓๗) อริยวัฑฒิ หรือ อารยวัฒิ ๕
(๒๓๘) อายุสสธรรม ๕ (๒๓๙) อาวาสิกธรรม ๕ (๑) (๒๔๐) อาวาสิกธรรม ๕ (๒)
(๒๔๑) อาวาสิกธรรม ๕ (๓) (๒๔๒) อาวาสิกธรรม ๕ (๔) (๒๔๓) อาวาสิกธรรม ๕ (๕)
(๒๔๔) อาวาสิกธรรม ๕ (๖) (๒๔๕) อาวาสิกธรรม ๕ (๗) (๒๔๖) อินทรีย์ ๕
(๒๔๗) อุบาสกธรรม ๕ (๒๔๘) อุบาสกธรรม ๗  

   
     
(๒๕๐) จริต หรือ จริยา ๖ (๒๕๑) สัญเจตนา ๖ หมวด
(๒๕๒) ตัณหา ๖ (๒๕๓) ทิศ ๖ (๒๕๔) ปิยรูป สาตรูป ๖ x ๑๐
(๒๕๕) วิญญาณ ๖ (๒๕๖) สวรรค์ ๖ (๒๕๗) สัญญา ๖
(๒๕๘) สัมผัส หรือ ผัสสะ ๖ (๒๕๙) สารณียธรรม ๖ (๒๖๐) อภิญญา ๖
(๒๖๑) อภิฐาน ๖ (๒๖๒) อายตนะภายใน ๖ (๒๖๓) อายตนะภายนอก ๖

   
     
(๒๖๕) ธรรมมีอุปการะมาก ๗ (๒๖๖) โพชฌงค์ ๗
(๒๖๗) ภรรยา ๗ (๒๖๘) เมถุนสังโยค ๗ (๒๖๙) วิญญาณฐิติ ๗
(๒๗๐) วิสุทธิ ๗ (๒๗๑) สัปปายะ ๗ (๒๗๒) สัปปุริสธรรม ๗
(๒๗๓) อนุสัย ๗ (๒๗๔) วัชชีอปริหานิยธรรม ๗ (๒๗๕) ภิกขุปริหานิยธรรม ๗
(๒๗๖) ภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ (๑) (๒๗๗) อริยทรัพย์ ๗  

   
     
(๒๗๙) หลักกำหนดธรรมวินัย ๘ (๒๘๐) หลักกำหนดธรรมวินัย ๗
(๒๘๑) โลกธรรม ๘ (๒๘๒) วิชชา ๘ (๒๘๓) วิโมกข์ ๘
(๒๘๔) ศีล ๘ หรือ อัฏฐศีล (๒๘๕)  ศีล ๑๐ หรือ ทศศีล (๒๘๖) อาชีววัฏฐมกศีล
(๒๘๗) สมาบัติ ๘ (๒๘๘) สัปปุริสทาน ๘ (๒๘๙) สัปปุริสธรรม ๘

   
     
(๒๙๑) พุทธคุณ ๙ (๒๙๒) พุทธคุณ ๒
(๒๙๓) พุทธคุณ ๓ (๒๙๔) ธรรมคุณ ๖ (๒๙๕) สังฆคุณ ๙
(๒๙๖) มละ ๙ (๒๙๗) มานะ ๙ (๒๙๘) โลกุตตรธรรม ๙
(๒๙๙) วิปัสสนาญาณ ๙ (๓๐๐) สัตตาวาส ๙ (๓๐๑) อนุบุพพวิหาร ๙

   
     
(๓๐๓) กสิณ ๑๐ (๓๐๔) กามโภคี ๑๐
(๓๐๕) กาลามสูตรกังขานิยฐาน ๑๐ (๓๐๖) กิเลส ๑๐ (๓๐๗) กุศลกรรมบถ ๑๐
(๓๐๘) กุศลกรรมบถ ๑๐ (๓๐๙) อกุศลกรรมบถ ๑๐ (๓๑๐) เถรธรรม ๑๐
(๓๑๑) ทสพลญาณ (๓๑๒) นาถกรณธรรม ๑๐ (๓๑๓) บารมี ๑๐ หรือ ทศบารมี
(๓๑๔) ทศพิธราชธรรม (๓๑๕) วัตถุประสงค์ในการบัญญัติวินัย ๑๐ (๓๑๖) วิปัสสนูปกิเลส ๑๐
(๓๑๗) สังโยชน์ ๑๐ (๓๑๘) สังโยชน์ ๑๐ (๓๑๙) สัญญา ๑๐
(๓๒๐) สัทธรรม ๑๐ (๓๒๑) สัมมัตตะ ๑๐ (๓๒๒) มิจฉัตตะ ๑๐
(๓๒๓) อนุสติ ๑๐ (๓๒๔) อสุภะ ๑๐ (๓๒๕) อันตคาหิกทิฏฐิ ๑๐

   
     
(๓๒๗) จักรวรรดิวัตร ๑๒ (๓๒๘) ปฏิจจสมุปบาท
(๓๒๙) อายตนะ ๑๒ (๓๓๐) ธุดงค์ ๑๓ (๓๓๑) กิจ หรือ วิญญาณกิจ ๑๔
(๓๓๒) จรณะ ๑๕ (๓๓๓) ญาณ ๑๖ (๓๓๔) จิตตอุปกิเลส ๑๖
(๓๓๕) ธาตุ ๑๘ (๓๓๖) อินทรีย์ ๒๒ (๓๓๗) ภูมิ ๔ หรือ ๓๑
(๓๓๘) โพธิปักขิยธรรม ๓๗ (๓๓๙) มงคล ๓๘ (๓๔๐) กรรมฐาน ๔๐
(๓๔๑) เจตสิก ๕๒ (๓๔๒) จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑  
ธรรมะ

หลักการพูด
หลักการพูดพุทธองค์
อภัยราชกุมารสูตร
พระอานนท์ พุทธอนุชา
ธรรม กับ ความรัก และการแต่งงาน
สมาธิในชีวิตประจำวัน
พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท์แห่งชาติ
ธ ทรงครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม
วัดกับการสงเคราะห์ชุมชน
นโยบายธรรมะ พระธรรมโกศาจารย์