ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ศาสนพิธี

ศาสนพิธี

1. หมวดกุศลพิธี

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

พิธีรักษาศีลอุโบสถ

พิธีทำบุญวันเข้าพรรษา

พิธีทำบุญวันออกพรรษา

พิธีทำบุญวันมาฆบูชา

พิธีทำบุญวันวิสาขบูชา

พิธีทำบุญวันอาสาฬหบูชา

3.หมวดทานพิธี

คำถวายทานต่าง ๆ

ถวายสังฆทาน

ถาวยสลากภัตต์

พิธีรวดน้ำ

พิธีทอดผ้ากฐิน

พิธีทอดผ้าป่า

2.หมวดบุญพิธี

พิธีบวชนาค

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ

พิธีทำบุญหน้าศพ

พิธีทำบุญเก็บอัฐิ

พิธีทำบุญ

 

4.หมวดพิธีเทศกาลสำคัญ

พิธีวันสาทร

วันขึ้นปีใหม่

วันตรุษ

วันสงกรานต์

วันลอยกะทง

ประเพณีตักบาตรดอกไม้

 

บทนิเทศ

พิธี คือ แบบอย่าง แบบแผน หรือรูปแบบต่างๆ ที่พึงปฏิบัติในทางศาสนา โดยเฉพาะ พระพุทธศาสนา เรียกว่า ศาสนพิธี ความจริงเรื่อง ศาสนพิธี เป็นเรื่องที่มีด้วยกันทุกศาสนา และเป็นเรื่องเกิดขึ้นทีหลังศาสนา หมายความว่า มีศาสนาเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงมีพิธีต่างๆ เกิดตามมาภายหลัง แม้ศาสนพิธีในพระพุทธศาสนาก็เช่นกัน เกิดขึ้นภายหลังทั้งสิ้นเหตุเกิดศาสนพิธีในพระพุทธศาสนานี้ ก็เนื่องจากมีหลักการของพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงวางไว้แต่ในปีที่ตรัสรู้ เพื่อสาวกจะได้ถือเป็นหลักในการออกไปประกาศพระศาสนา อันเรียกว่า "โอวาทปาติโมกข์" ในโอวาทนั้น มีหลักการสำคัญที่ทรงวางไว้เป็นหลักทั่วๆไป ๓ ประการคือ
           ๑.สอนไม่ให้ทำความชั่วทั้งปวง
           ๒.สอนให้อบรมกุศลให้พร้อม
           ๓.สอนให้ทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้ว
    โดยหลักการทั้ง ๓ นี้ เป็นอันว่าพุทธบริษัทต้องพยายามเลิกละความประพฤติชั่วทุกอย่างจนเต็มความสามารถ และพยายามสร้างกุศลสำหรับตนให้พร้อมเท่าที่จะสร้างได้ กับพยายามชำระจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ ด้วยการพยายามทำตามคำสอนในหลักการการนี้ เป็นการพยายามทำดี เรียกว่า "ทำบุญ" และการทำบุญนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงแสดงวัตถุ คือที่ตั้งอันเป็นทางไว้โดยย่อ ๆ ๓ ประการ เรียกว่า "บุญกิริยาวัตถุ" คือ
            ๑.ทาน การบริจาคสิ่งของของตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
            ๒.ศีล การรักษากายวาจาให้สงบเรียบร้อยไม่ล่วงพุทธบัญญัติ
            ๓.ภาวนา การอบรมจิตใจให้ผ่องใสในทางกุศล
  
     บุญกิริยานี้เอง เป็นแนวให้พุทธบริษัทปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวข้างต้นและเป็นเค้าให้เกิดศาสนพิธีต่างๆขึ้นโดยนิยม คือ ในกาลต่อ ๆ มา พุทธบริษัทนิยมทำบุญ ไม่ว่าจะปรารภเหตุใดๆ ก็ให้เข้าหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ นี้ โดยเริ่มต้นมีการรับศีล ต่อไปภาวนาด้วยการสวดมนต์เองหรือฟังพระสวดแล้วส่งใจไปตาม จบลงด้วยการบริจาคทานตามสมควร เพราะนิยมทำบุญเป็นการบำเพ็ญความดีดังกล่าวนี้ และทำในกรณีต่าง ๆกันตามเหตุที่ปรารภ จึงเกิดพิธีกรรมขึ้นมากประการ เมื่อพิธีกรรมใด เป็นที่นิยมและรับรองปฏิบัติสืบ ๆมาจนเป็นประเพณี พิธีกรรมนั้นก็กลายเป็นศาสนพิธีขึ้น ฉะนั้น ศาสนพิธีจึงมีมากมาย เมื่อแยกเป็นหมวดก็สงเคราะห์ได้ ๔ หมวด คือ
                            ๑.หมวดกุศลพิธี      ว่าด้วยพิธีบำเพ็ญกุศล
                            ๒.หมวดบุญพิธี       ว่าด้วยพิธีทำบุญ
                            ๓.หมวดทานพิธี      ว่าด้วยพิธ๊ถวายทาน และ
                           ๔.หมวดปกิณกพิธี   ว่าด้วยพิธีเบ็ดเตล็ด