ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สำนักงานสมาคมฯ

ธรรมะกับพระธรรมโกศาจารย์  

 
  
 
  

 นโยบายธรรมะ

   ทศพิธราชธรรม        

    หลักการเทศน์         

                                                                                                                           
       
 พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท์  สมาธิในชีวิตประจำวัน  กรรมและการเวียนว่ายตายเกิด  ธรรมกับความรัก
 
 
 
 
 
     
ตำนานสาริกาป้อนเหยื้อ  จรรยาบรรณข้าราชการ  วิมุตติมรรค  
       

 

 

 

ทุกข์มีเพราะยึด
ทุกข์ยืดเพราะอยาก
ทุกข์มากเพราะพลอย
ทุกข์น้อยเพราะหยุด
ทุกข์หลุดเพราะปล่อย