ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สำนักงานสมาคมฯ

ธรรมะกับพระธรรมโกศาจารย์  

 
  
 
  

 นโยบายธรรมะ

   ทศพิธราชธรรม        

    หลักการเทศน์         

                                                                                                                           
       
 พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท์  สมาธิในชีวิตประจำวัน  กรรมและการเวียนว่ายตายเกิด  ธรรมกับความรัก
 
 
 
 
 
     
ตำนานสาริกาป้อนเหยื้อ  จรรยาบรรณข้าราชการ  วิมุตติมรรค  
       

 

 

 

ทุกข์มีเพราะยึด
ทุกข์ยืดเพราะอยาก
ทุกข์มากเพราะพลอย
ทุกข์น้อยเพราะหยุด
ทุกข์หลุดเพราะปล่อย

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
วัดพระพุทธภาสสามัคคีประชาวราราม (Buddhist-samfunnet i Rogaland) Daleveien 13, 4328 SANDNES Norway โทรวัด +47 905 99 907 วัด +47 967 39 938 E-mail : buddhismth@hotmail.com buddhismth@hotmail.com