ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ทำเนียบผู้บริหาร

 

มหาเถรสมาคม

  

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 

 พระพรหมเวที    วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรรมการมหาเถรสามาคม

ประธานโครงการ สร้างวัดพระพุทธภาสสามัคคีประชาวราราม

พระพิพัฒน์ศาสนธำรง   เจ้าคณะเขตหนองแขม

ประธานดำเนินการโครงการสร้างวัดพระพุทธภาสสามัคคีประชาวราม

 


     

 
 
 

 

คณะกรรมการ วัดพระพุทธภาสสามัคคีประชาวราราม

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
วัดพระพุทธภาสสามัคคีประชาวราราม (Buddhist-samfunnet i Rogaland) Daleveien 13, 4328 SANDNES Norway โทรวัด +47 905 99 907 วัด +47 967 39 938 E-mail : buddhismth@hotmail.com buddhismth@hotmail.com